آموزشگاه زبان های خارجی مهاجران

آیلتس در سال 2019 و رایج ترین سوالات اسپیکینگ

قسمت اسپیکینگ آزمون آیلتس دارای سه مرحله می باشد . مرحله ی اول شامل تعدادی سوال با موضوع عمومی می باشد. در مرحله ی دوم یک فلش کارت به شما میدهند که یک سوال اصلی با چند سوال فرعی دارد و شما تقریبا 2 دقیقه زمان دارید تا درمورد سوال مطرح شده صحبت کنید. به مرحله ی سوم که رسیدید سوالات همانند مرحله اول ادامه پیدا می‌کنند اما دیگر جنبه ی عمومی ندارند و در مورد موضوع خاصی می باشند.

در این مطلب تصمیم داریم تا سوالات بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس را که در  سال ۲۰۱۹ میلادی در سنترهای مختلف مطرح شده‌اند با شما به اشتراک بگذاریم.

 1. کتاب (Books)
 2. تغییرات زندگی (Changes)
 3. شرکت (Company)
 4. ابزار الکترونیکی (Electronic Devices)
 5. محیط زیست (Environment)
 6. تصمیمات و تصمیم گیری (Decisions)
 7. شهر (City)
 8. تجارت (Business)
 9. هنر (Art)
 10. تجربیات پر هیجان (Exciting Experiences)
 11. غذا (Food)
 12. پوشاک (Clothing) 
 13. هدیه (Gifts)
 14. کمک کردن (Help)
 15. خانواده (Family)
 16. دوستان (Friends)
 17. سلامت (Health)
 18. تاریخ (History)
 19. تعطیلات (Vacation)
 20. پول (Money)
 21. لوازم خانگی (Household Appliance)
 22. ورزش (Sports)    

حالا برای هر موضوع یک یا دو مثال برایتان آماده کردیم.

کتاب (Books)

 

Talk about a book you are reading now or have read recently.

You should say:   

 • how and why you got it
 • how long you it took you to read it or how long you have been reading it
 • what kind of book it is  

تغییرات زندگی (Changes)

Describe a positive change in your life.

You should say.

 • what the change was about
 • when it happened
 • describe details of the change happened

and describe how it affected you later in life.

شرکت ( COMPANY)

 

Describe an organization or a company that you know.

Please say:

 • how big is it
 • do you find this company to be successful? Why?

what can you say about the working environment there.

 

     ابزار الکترونیکی (Electronic Devices)

.Describe a useful electronic device you would like to own

You should say:

 • what it is
 • how it would help your life
 • if it would be expensive to buy

.and explain why you would like it

Describe a piece of electronic equipment that you have.

You should say:

 • what it is
 • what you used it for
 • how long you have used it

and describe why it is important to you.

Describe a piece of electronic equipment that you find useful.

You should say:

 • what it is
 • how you learned to use it
 • how long you have had it

and explain why you find this piece of electronic equipment useful.

    محیط زیست (Environment)

Describe an environmental problem or event.

You should say:

 • what it is
 • where is it happening
 • what problems it causes.

 

      تصمیمات و تصمیم گیری (Decisions)

Describe an important decision you have made.

You should say:

 • what the decision was
 • why you made that choice
 • who helped you make the choice

and explain why the decision was so important.

       شهر (City)

Describe your favourite city or a city you have visited that you like very much.

You should say:

 • what its name is and where it is
 • when you visited it
 • why you liked it

and what the major attractions in this city are.

 

    تجارت (Business)

Describe a small business you want to start.

You should say:

 • what business it would be
 • when you want to start it
 • why you have not started it yet

and explain why you want to start this business.

    هنر (Art)

Talk about a painting you would like to have in your home.

You should say:

 • what is it
 • how you know about it
 • how much it would cost you

and explain why you want to have it in your home.

 

     تجربیات پر هیجان (Exciting Experiences)

Describe an exciting experience you’ve had.

You should say:

 • when it was
 • where you were
 • what it was

and explain what made this experience especially exciting.

         غذا (Food)

Describe a famous food from your hometown or country.

You should say:

 • what it looks like
 • what it tastes like
 • when and how it is usually eaten

and say why you think it is famous.

 

    پوشاک (Clothing) 

Describe your favorite piece of clothing.

You should say:

 • where you got it
 • do you often wear it
 • when you wear it

and explain why it is your favorite piece of clothing.

        هدیه (Gifts)

Describe a present that you someone gave you.

You should say:

 • who you got it from
 • why they gave it to you
 • if that present has been useful to you

and say what kind of person you would give a similar present to.

 

Describe a present that you gave someone.

You should say:

 • who you gave it to
 • why you decided to give them a present
 • why you chose that present

and say how that present compares to other presents you have given that person or other people.

        کمک کردن (Help)

Describe a time when you helped someone.

You should say:

 • when you helped
 • how you helped
 • how you felt after helping       

        خانواده (Family)

Talk about the last time your whole family got together.

You should mention.

 • where you met
 • what you did together
 • how long you spent together

and say if you would like to do the same thing again soon or not, and why.

 

Describe a family member that you get on well with.

 You should mention:

 • what their personality is like
 • what things they like doing
 • if they have any strong dislikes

and say why you think you have a good relationship.

 

Describe one of your relatives.

You should say:

 • what that person looks like
 • what that person’s character is like
 • what they are doing at the moment

and say which other relative of yours they are most similar to.

        دوستان (Friends)

Describe a friend who has played an important part in your life.

You should say:

 • how you met this person
 • how long you have known him or her
 • the kind of things you do or have done together

and explain why this person has been important in your life.

 

Describe a friend you had in primary school.

You should say:

 • what that person was like
 • how long you were friends for
 • what things you did together

and say whether you are still in contact with that person or not, and why.

     سلامت (Health)

Describe your (or your friend’s) experience with an illness or injury.

You should say:

 • what it was
 • when it happened
 • how you (or your friend) handled it

and say how do you feel about it now.

 

Describe something healthy you enjoy doing.

You should say:

 • what you do
 • where you do it
 • who you do it with

and explain why you think doing this is healthy.